Nega i vaspitno – obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Osnovni zadaci su:

 • Očuvanje i unapređivanje zdravlja dece
 • Negovanje i ishrana dece kao i podsticanje i oplemenjivanje spontanog razvoja deteta kroz različite sisteme i oblike aktivnosti i igre dece
 • Uvažavanje razvojnih karakteristika svakog deteta
 • Stvaranje povoljne socio – emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava potrebe deteta

U svim planiranim aktivnostima, adaptacije deteta u saradnji sa roditeljima medicinska sestra vaspitač vodi odgovarajuću dokumentaciju kroz dnevnik rada. Pre polaska deteta u jaslice med. sestra vaspitač  planira adaptaciju deteta u dogovoru sa roditeljem da bi i roditelj i dete što bezbolnije prošli  kroz proces adaptacije

Ciljevi i zadaci koji doprinose aspektima razvoja i odrastanja dece jaslene grupe:

 • Fizički razvoj ( telesne aktivnosti )
 • Perceptivne aktivnosti ( usavršavanje funkcije čulnih organa )
 • Zdravstveno – higijenske aktivnosti
 • Socio – emocionalni razvoj ( društveno ponašanje i moralni razvoj, sticanje pozitivne slike o sebi )
 • Afektivne vrednosti ( razvijanje i negovanje emocionalne stabilnosti )
 • Ekološke aktivnosti
 • Kognitivni razvoj ( otkrivačke aktivnosti, logičke aktivnosti,praktične aktivnosti,saobraćajna kultura )
 • Razvoj komunikacije ( govorne aktivnosti, upoznavanje književnosti za decu,dramske aktivnosti, likovne aktivnosti,muzičke aktivnosti )

Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i napreduju.

Naše medicinske sestre – vaspitači ulažu maksimalan napor i stručnost kako bi svaka potreba deteta bila zadovoljena a dete srećno dolazilo u vrtić.

Saradnja sa roditeljima se ostvaruje kroz svakodnevne kontakte u pružanju informacija o napredovanju i razvoju deteta. Rad se odvija sa manjom grupom dece tako da imamo veliku mogućnost da se svakom detetu posvetimo pojedinačno i posvetimo mu posebnu pažnju.

 

Vrtić i Jaslice Zvončica

Vršimo upis tokom cele godine

Jaslice

Nega i vaspitno – obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Vrtić

Program se realizuje kroz godišnje, mesečne i dnevna planiranja uz poštovanje razvojnih karakteristika svakog deteta

Predškolci

ripremni predškolski program je deo obaveznog programa i ostvaruje se u okviru naše Ustanove